headerimg

 

 

nab1

 

 

 

Przyjęcie do I klasy na rok szkolny 2024/2025

do

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

Informacje ogólne

Do klasy I przyjmowane są:

- dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
-
dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2018 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim   roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, dla których szkoła jest szkołą obwodową, po zgłoszeniu przez rodziców, są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

Harmonogram czynności w procesie przyjęcia uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły /Świerże Górne, Nowa Wieś, Piotrkowice, Holendry Piotrkowskie, Kuźmy, Kępa Bielańska, Opatkowice, Majdany do nr 19, Holendry Kuźmińskie/:

 

 

1. 19 lutego 2024 r. – 29 lutego 2024 r. do godz. 15.00

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej.

2. 1 marca 2024 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do klasy 1.

 

Druki do pobrania:

1. zgłoszenie ucznia do klasy 1 na rok szkolny 2024/2025 – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2024 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

 

 

Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2024/2025

 

Harmonogram czynności w procesie rekrutacji dla uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły:

 

1. 1 marca 2024 r. – 22 marca 2024 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

2. Do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

3.  5 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. 8-12 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5. 15 kwietnia 2024 do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Druki do pobrania:

1. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 na rok szkolny 2024/2025 – załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 7/2024 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

2. wzór oświadczenia o miejscu pracy rodziców kandydata w obwodzie Szkoły – załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 7/2024 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

3. wzór oświadczenia, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 7/2024 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

4. wzór oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna, że obwód szkolny kandydata leży w Gminie Kozienice – załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 7/2024 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

5. wzór potwierdzenia wyboru Szkoły – załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 7/2024 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

 

 

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram czynności:

1. 1 marca 2024 r. – 22 marca 2024 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej.

2. 15 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do świetlicy szkolnej na rok 2024/2025.

Druki do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025

 

 

 

Zgłoszenie dziecka

do

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

dla uczniów klas II – VIII zamieszkałych w obwodzie Szkoły /Świerże Górne, Nowa Wieś, Piotrkowice, Holendry Piotrkowskie, Kuźmy, Kępa Bielańska, Opatkowice, Majdany do nr 19, Holendry Kuźmińskie/:

 

 

Druki do pobrania:

 

1. Zgłoszenie ucznia do klasy …..Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w sekretariacie Szkoły lub pod numerami telefonów:

Sekretariat  –  (048) 614 75 25

Dyrektor Szkoły  –  (048) 614 74 05

Copyright © 2024 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2024 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme