headerimg

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt  Szkoła Równych Szans - VI edycja realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu”,
Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”,
Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”.

 

Okres realizacji Projektu: 1.09.2016 – 31.12.2017

 

Umowa na dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-3910/15-00

 

Projektodawca: Gmina Kozienice – organ prowadzący przedszkola, szkoły podstawowe
i gimnazjalne z siedzibą ul. Parkowa 3, 26-900 Kozienice

 

Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
z siedzibą ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa

 

CELE PROJEKTU

 1. Celem głównym projektu - skierowanym do uczniów/uczennic jest rozwój kompetencji kluczowych zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).
 2. Celem głównym projektu - skierowanym do nauczycieli/nauczycielek  jest wspomaganie  wsparcia zawodowego nauczycieli/nauczycielek  w celu doskonalenia  umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły do końca 2017 roku,
 2. podniesienie i rozwój do końca 2017 roku kompetencji kluczowych wśród 95 uczniów/uczennic Publicznego Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych,
 3. ukazanie korzyści płynących z edukacji, wzmocnienie zdolności do wyboru dalszego kształcenia   i uczenia sie przez całe życie,
 4. wyrównanie szans edukacyjnych  uczniów/uczennic poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe,
 5. wsparcie różnych form  doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. zachęcanie kobiet nauczycieli do wyrównywania swoich szans w stosunku do nauczycieli mężczyzn, w tym w zakresie umiejętności TIK (technologie informacyjno komunikacyjne),
 7. wdrażanie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego,
 8. podniesienie jakości kształcenia i wychowania,
 9. wzrost prestiżu szkoły i jej konkurencyjności na rynku edukacyjnym.

ZAJĘCIA STACJONARNE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 

W oparciu o przeprowadzoną przez Szkołę diagnozę jej potrzeb  i zidentyfikowane problemy uczniów i uczennic, zaplanowano następujące rodzaje zajęć:

 1. Język niemiecki w praktyce
 2. Język angielski na co dzień i w pracy
 3. Zrób to sam(a) - zajęcia socjoterapii z elementami zajęć techiczno-plastycznych
 4. Współpraca i współdziałanie - trening umiejętności społecznych
 5. Trening umiejętności społecznych
 6. Jak siedzieć, stać i spać - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 7. Geografia w terenie - koło zainteresowań
 8. Ciekawa fizyka - koło przedmiotowe
 9. Autoprezentacja i budowanie wizerunku - koło muzyczno-teatralne
 10. Lepsze jutro - koło teatralne
 11. Chemia da się lubić - koło przedmiotowe
 12. Biologia - życie wokół nas - koło zainteresowań
 13. Strefa twórczego i logicznego myślenia - koło matematyczne
 14. Matematyka dla każdego
 15. Potrafię, wiem, znam - radę sobie dam
 16. Nowoczesna matematyka
 17. Witryny i aplikacje internetowe
 18. Młody dziennikarz - warsztaty dziennikarskie

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ

KWIECIEŃ 2017 r.

MAJ 2017 r.

CZERWIEC 2017 r.

WRZESIEŃ 2017 r.

PAŹDZIERNIK 2017 r.

LISTOPAD 2017 r.

GRUDZIEŃ 2017 r.

 

WYJAZDY EDUKACYJNE

Wyjazdy edukacyjne dla uczniów/uczennic jako forma uzupełnienia udziału w zajęciach:

 1. Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik - udział w zajęciach Laboratorium chemiczne dla uczestników zajęć „Chemia da się lubić - koło przedmiotowe”,
 2. 2 wyjazdy do Kozienickiego Parku Krajobrazowego dla uczestników zajęć „Biologia - życie wokół nas”,
 3. Wyjazd edukacyjny do IMGiW w Warszawie dla uczestników zajęć „Geografia
  w terenie - koło zainteresowań”,
 4. Wyjazd edukacyjny do Muzeum Techniki na lekcję muzealną "Astronomia
  w komputerze - pokazy programów astronomicznych" dla uczestników zajęć „Geografia w terenie - koło zainteresowań”,
 5. Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik - udział w zajęciach Laboratorium fizyczne dla uczestników zajęć „Ciekawa fizyka - koło przedmiotowe”,
 6. Wyjazd edukacyjny do Muzeum Techniki na lekcję muzealną "Laboratorium Fizyczne dla Gimnazjalistów" dla uczestników zajęć „Ciekawa fizyka - koło przedmiotowe”,
 7. Wyjazd edukacyjny na spektakl do teatru muzycznego dla uczestników koła "Autoprezentacja i budowanie wizerunku",
 8. Wyjazd edukacyjny na spektakl do teatru dla uczestników warsztatów "Autoprezentacja i budowanie wizerunku" oraz "Trening pewności siebie"

 

EKSPERYMENTY, POKAZY, WARSZTATY:

 1. Eksperymenty fizyczne - zajęcia ze specjalistą dla uczestników koła przedmiotowego "Ciekawa  fizyka",
 2. 2 Pokazy chemiczne - warsztaty ze specjalistą dla uczestników koła  przedmiotowego "Chemia da się lubić" oraz zainteresowanych uczniów,
 3. Warsztaty z aktorem.

 

FORMY WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK – WARSZTATY, SZKOLENIA:

 1. Skuteczne nauczanie w kontekście inteligencji wielorakich - rozwiązania praktyczne - warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek szkoły;
 2. Ewolucja biologiczna a procesy uczenia się i  nauczania - szkolenie doskonalące dla nauczycieli/nauczycielek szkoły;
 3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych - TIK - warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek szkoły;
 4. Uczeń zdolny - jak pomóc mu rozwinąć skrzydła? - szkolenie rady pedagogicznej.

Related Articles

Copyright © 2024 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2024 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme