headerimg

 

MOJA PRZYSZŁOŚĆ
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe


 

Projekt Województwa Mazowieckiego pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt  ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pn. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla 1 grupy projektowej, podczas których wsparcie otrzymuje 15 uczniów - dziewcząt i chłopców.

Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

Kompetencje uczniów/uczennic są podnoszone w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w systemie klasowo-lekcyjnym oraz poza systemem klasowo-lekcyjnym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i metod nauczania, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych zajęć miesięcznie w następującym podziale:

a) zajęcia nauki języka obcego – 4 godziny lekcyjne,

b) zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – 13 godzin lekcyjnych,

c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym – 3 godziny lekcyjne.

 

Zajęcia stacjonarne realizowane w ramach projektu:

  1. Język angielski dla każdego – 4 godziny lekcyjne w miesiącu
  2. Matematyka w praktyce – 4 godziny lekcyjne w miesiącu
  3. Kurs fizyki – 3 godziny lekcyjne w miesiącu
  4. Chemia łatwa i przyjemna – 3 godziny lekcyjne w miesiącu
  5. Zajęcia dodatkowe z biologii – 3 godziny lekcyjne w miesiącu
  6. Współczesny rynek pracy a kompetencje kluczowe - zajęcia orientacji zawodowej – 3 godziny lekcyjne w miesiącu

Wycieczki:

  1. Centrum Nauki Kopernik
  2. Ogród Botaniczny PAN w Powsinie

Related Articles

Copyright © 2024 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2024 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme