Regulamin konkursu PDF Drukuj Email

 

Mamy nowe logo!

 

10. maja 2021 r. komisja w składzie:

- Dyrektor Szkoły – p. Małgorzata Wolszczak

- Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Edyta Dropia

- Przedstawicielka Rady Pedagogicznej – p. Luiza Nastula

- Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Zuzanna Dropia

dokonała oceny prac, które wpłynęły w konkursie na projekt logo Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych.

Wpłynęło 9 prac wykonanych przez uczniów, nauczycieli i absolwentów.

Decyzją Komisji Konkursowej wyróżniony został projekt logo wykonany przez absolwentkę Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych – Amelię Bilską.

Gratulujemy!

Prezentacja nowego logo oraz wręczenie podziękowań uczestnikom konkursu i nagrody głównej dla laureatki odbędzie się w czasie obchodów Jubileuszu Świerży Górnych.

Zwycięski projekt będzie symbolem graficznym Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych od 1 września 2021 r.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka

w Świerżach Górnych

 

 

Wstęp

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie symbolu graficznego Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych.

W 2021 roku nasza Szkoła będzie obchodziła 20-lecie swego istnienia na mapie edukacyjnej Gminy Kozienice, dlatego chcemy poszczycić się symbolem, oddającym aktualny jej charakter. Zachęcamy do udziału w konkursie. Zwycięska praca może stać się symbolem naszej Szkoły na kolejne dziesięciolecia.

 

I Organizator konkursu

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

II Cele konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie graficznego symbolu (logo) dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych, które wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

 

III Uczestnicy

1. Do udziału w konkursie zapraszamy:

a) uczniów naszej Szkoły,

b) nauczycieli pracujących w naszej Szkole,

c) rodziców uczniów,

d) absolwentów.

 

IV Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie autorskiej pracy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia – załącznik.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z nieodpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

V Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

a) na dowolnym formacie należy przedstawić znak,

b) w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

1. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

a) być czytelne i łatwe do zapamiętania,

b) być łatwo identyfikowane z naszą Szkołą,

c) wzbudzać pozytywne emocje.

1. Logo winno składać się:

a) tylko z logotypu (stylizacji literowej)

b) tylko z elementu graficznego będącego symbolem

c) lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

2. Logo powinno być nieskomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym (należy zastosować maksymalnie trzy kolory).

 

VI Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do 29.04.2021 r. w bibliotece szkolnej lub w formie elektronicznej (w formacie jpeg) przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem logo

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

 

VII Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3. czytelność i funkcjonalność projektu,

4. estetyka wykonania projektu.

 

VIII Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

1. Dyrektor Szkoły

2. Przedstawiciel Rady Rodziców

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

4. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

 

IX Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.

2. Planowana data ogłoszenia wyników – 10 maja 2021 r.

3. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa.

4. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowe podziękowanie.

5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły: http://www.pspswierze.edu.pl/.

6. Prace pozostałych uczestników konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy w Szkole.

7. Uczestnicy zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagrody i podziękowań.

 

X Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych - tel. 48 614 75 25

 

XI Uwagi końcowe:

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do wykorzystania złożonej pracy w formie logo Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych.

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora i lokalne media wizerunku oraz danych osobowych (imię i nazwisko) do celów związanych z promocją Konkursu. Niespełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z Konkursu. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

XII Klauzula informacyjna

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych.

2. Prawidłowość przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U. UE L119 z 4.05.2016 r.);

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa udziału w Konkursie.

5. Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów do jakich zostały zebrane;

6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak nie później niż do ich opublikowania. Cofnięcie zgody następuje na piśmie;

7. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Dane Uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA LOGO - POBIERZ

 

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. bp. Jana Chrapka

Świerże Górne 25a
26 - 900 Kozienice

tel. 048 614 75 25

e-mail: gim-swierze@wp.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel./fax 048 614 74 05

e-mail: iod@pspswierze.edu.pl

Szczepienia uczniów

20-lecie Szkoły

PROJEKT JA ABSOLWENT

Szkoła w czasie pandemii

Narodowy Spis Powszechny

e-Dziennik

e-Mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

Gdzie szukać pomocy?

Dopalacze

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Akcje profilaktyczne